bg | en 
Series on BIOMECHANICS   ISSN 1313-2458
Array ( [session_started] => 1718953023 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Help
 
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up


SCImago Journal & Country Rank

Микрореологични реакции на интактни (зрели) еритроцити и на клетъчните им фракции - сенки, незрели (млади), свръх-матурирали/презрели (стари), под влияние на CORM-3 като донор на въглероден монооксид (СО)
А.В. Муравьов, И. А. Тихомирова, Н. М. Антонова, Ю. В. Малишева, Е.П. Петроченко
Abstract: Съществуват научни доказателства, че газотрансмитерите като азотен оксид (NO) и сероводород (H2S) имат положителен ефект върху микрореологията на кръвните клетки. Въпреки това, от трите известни газотрансмитери (GT) NO, H2S и CO, само микрореологичните ефекти на последния (СО - въглероден окис) остават неизследвани. Целта на проучването е да се проследят in vitro микрореологичните отговори на незрели червени кръвни клетки (RBCs) и техните фракции в зависимост от клетъчната зрялост под въздействието на CORM-3 като донор на въглероден монооксид (СО). Изследвахме деформируемостта на червените кръвни клетки (RBCD), вискозитета на суспензията (SV) и агрегацията на еритроцитите (RBCA) след инкубация на клетки с донор на CO - трикарбонилхлоро (глицинато) рутений (II) (CORM-3). След инкубиране на RBCs с CORM-3 се наблюдава увеличение на RBCD със 7% (p <0,01) и намаляване на RBCA с 43% (p <0,01). SV намалява съответно със 7 и 17% при високи и ниски скорости на срязване. Инкубацията на възстановените RBC „сенки“ с донор на CO е придружена от малко по-голямо увеличение на деформацията на RBC (с 9%, p <0,01), отколкото незрелите RBC. В популацията на незрели („млади“), зрели и зрели („стари“) червени кръвни клетки, се наблюдава по-силно изразено нарастване на деформативността при „стари“ червени кръвни клетки под въздействието на CORM-3, с 10%, което е значително по-високо, отколкото в „младите“ (4%) и зрелите еритроцити (8%). Понижената агрегация на червените кръвни клетки под въздействието на донора на CO е също забележимо по-изразено и възлиза на 48%, докато при „младите“ RBCs и зрелите еритроцитни популации е съответно 17 и 36%. Разглеждани комплексно, резултатите от изследването, получени върху моделите на незрели еритроцити, техните възстановени „сенки“ и диференцирани зрели и свръхматурирали RBCs, ни позволяват да заключим, че донорът на CO умерено увеличава деформируемостта на червените кръвни клетки и значително намалява тяхната агрегация.

Series on Biomechanics, Vol.34, No.4 (2020), 3-9

Keywords: агрегация; CO; CORM-3-донор на СО; клетъчна деформируемост; газотрансмитери; Еритроцити - червени кръвни клетки (RBCs); суспензия; вискозитет
Date published: 2020-12-11
(Price of one pdf file: 39.00 BGN/20.00 EUR)